Privacyverklaring cliënten

GGz Breburg vindt betrouwbare en veilige verwerking van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn transparant over wat wij doen met jouw gegevens en waarom wij dit doen. Wij houden ons daarbij aan de wet en aan onze eigen gedragsregels.

Vrouw te zien op videogesprek via laptop

Wie heeft inzage in je gegevens?

Als je bij ons in behandeling komt, leggen we een digitaal dossier aan. Daarin verzamelen we informatie die van belang is voor de behandeling. Als je je dossier wilt inzien of een kopie wilt, kan je er naar vragen bij je regiebehandelaar. Bij een (her)aanmelding kan het (oude) dossier geraadpleegd worden. Dat is van belang voor het leveren van goede zorg. Als je daar anders over denkt, bespreek dit dan eerst met je behandelaar.

Bij het bekijken van jouw dossier kun je je laten bijstaan door iemand van je keuze, bijvoorbeeld een familielid, een naaste, de patiëntenvertrouwenspersoon, of je kunt die persoon machtigen. Bepaalde gegevens zijn niet in te zien, zoals gegevens die de privacy van een ander kunnen schaden, of werkaantekeningen van behandelaren. Als je behandeling langer dan een jaar geleden gestopt is, vraag dan een formulier inzage of kopie op bij info@ggzbreburg.nl of bij GGz Breburg, Postbus 770, 5000 AT Tilburg. Je richt het verzoek aan de regiebehandelaar van het team op de locatie waar je als laatst in behandeling was.

Inzien dossier minderjarige 
  • Dossiers van kinderen onder 12 jaar mogen worden ingezien door de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger 

  • Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben zelf ook het recht om hun dossier in te zien. Ouder(s) of vertegenwoordigers mogen dat alleen als de jongere daarmee instemt, behalve als de behandelaars vinden dat deze niet in staat is om zelf die afweging te maken. Andersom kunnen ze inzage weigeren als ze vinden dat dit niet in het belang is van de jongere

  • Vanaf 16 jaar bepalen jongeren zelf of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger hun dossier mogen inzien

Binnen GGz Breburg hebben medewerkers die betrokken zijn bij je behandeling, ondersteuning of de administratie toegang tot je dossier. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen met elkaar overleggen, maar geen informatie geven aan mensen die niet bij je behandeling betrokken zijn.

Buiten GGz Breburg kunnen je gegevens gedeeld worden op wettelijke gronden. Zo heeft de zorgverzekeraar het recht een controle uit te voeren, waarbij ze gegevens die wij vastleggen mogen inzien. Daarnaast hebben leveranciers van onze ICT-systemen soms inzage. Wanneer dit het geval is, sluiten wij een privacy-overeenkomst om je gegevens te beschermen.

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder Bescherming Persoons-gegevens

Meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens beschermen.

Welke gegevens worden gebruikt?

Tijdens je behandeling leggen we een aantal gegevens vast, bijvoorbeeld je NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats). Om contact met je op te kunnen nemen, vragen we ook om je telefoon- en e-mailgegevens. Daarnaast leggen we tijdens je behandeltraject gegevens over de behandeling vast zodat we een goede zorgverlening kunnen garanderen. Ook gebruiken we gegevens voor administratieve doeleinden, zoals je BSN-nummer voor verantwoording naar je zorgverzekeraar. Voor specifieke doelgroepen kunnen nog meer gegevens worden opgeslagen. Je kunt je regiebehandelaar vragen om meer informatie. 

Waarom mogen we dit?

Als zorgaanbieder zijn we volgens de wet verplicht een aantal gegevens bij te houden. Zo moeten we de voortgang van jouw behandeling vastleggen in een behandeldossier. Dit kunnen we dus zonder je toestemming doen. 

Welke gegevens delen we met derden en hoe geef je hier toestemming voor?

Om je gegevens aan een andere zorgaanbieder (de huisarts of een andere ggz-instelling) te overhandigen hebben we meestal je toestemming nodig. Dit is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van de behandeling. En om te voorkomen dat er onnodige dubbele diagnoses worden gedaan. Hieronder lees je met welke partijen je gegevens eventueel gedeeld worden en waarom. Je regiebehandelaar vraagt je hiervoor toestemming. Dit wordt in je dossier geregistreerd. Het kan natuurlijk zijn dat je wel toestemming geeft, maar niet voor alles. In dat geval kun je aangeven waar je bezwaar tegen hebt. Ook dit wordt in je dossier vastgelegd. Je toestemming is geldig totdat je uitgeschreven bent of als je de toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment weer intrekken of alsnog verstrekken. Hiervoor kun je contact opnemen met je regiebehandelaar. Zo is het voor iedereen die toegang heeft tot jouw dossier meteen duidelijk waar je wel en geen toestemming voor geeft.

Huisarts en apotheek

Het is belangrijk dat jouw huisarts en je apotheek op de hoogte zijn van relevante zaken over je behandeling, waaronder: de start en het einde van de behandeling en je voorgeschreven medicatie en de dosering. Dit is ook onderdeel van je dossier.

Medisch specialisten of andere hulpverlenende instanties die bij de behandeling betrokken zijn

Het kan zijn dat er voor je behandeling bij GGz Breburg met andere zorgverleners moet worden overlegd. Hierbij worden nooit meer gegevens gedeeld dan voor die specifieke behandeling relevant en noodzakelijk is.

Wetenschappelijk onderzoek

Het is voor de ontwikkeling van onze zorg belangrijk dat gegevens gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Als je hiervoor toestemming geeft, kunnen we dossiergegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek naar het effect van behandelingen bij verschillende cliëntgroepen.

Bij dergelijk onderzoek zijn gegevens niet herkenbaar op persoonsniveau. Als binnen de afdeling waar je behandeld wordt een specifiek onderzoek loopt, word je hierover altijd per onderzoek voorgelicht en vragen we je apart om toestemming. In beide gevallen kun je veranderen van mening en jouw toestemming of bezwaar op elk moment intrekken, door dit aan te geven bij je behandelaar. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor je behandeling.

Andere partijen

Wanneer je persoonsgegevens met andere partijen gedeeld worden, vragen we je hiervoor apart toestemming.

Informatie verstrekken aan derden zonder toestemming

In uitzonderlijke situaties mag je behandelaar je gegevens delen zonder toestemming; zelfs wanneer je hier niet achter staat. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld een onvrijwillige opname, een noodsituatie, het toeleiden naar de juiste zorgverlener (bijv. bemoeizorg) of een tuchtzaak. Je regiebehandelaar kan je hier meer over vertellen en ook hierbij worden niet meer gegevens gedeeld dan voor die specifieke behandeling relevant en noodzakelijk is.

Als je iets wilt corrigeren of aanvullen

Als je het niet eens bent met vastgelegde gegevens kun je je regiebehandelaar vragen deze te corrigeren. De regiebehandelaar doet dat als er een duidelijke fout in zit, bijvoorbeeld een spelfout in je naam. De behandelaar hoeft een rapportage niet te wijzigen omdat je het bijvoorbeeld niet eens bent met de zienswijze. Wel kun je je eigen zienswijze toe laten voegen aan het dossier.

Als je (een deel) van je dossier wilt verwijderen

Je behandeldossier wordt na je behandeling 20 jaar bewaard door GGz Breburg. Je kunt na afloop van je behandeling een verzoek indienen om (delen) van je dossier te laten verwijderen. Wanneer je vraagt het dossier te vernietigen, moet GGz Breburg dit doen, tenzij het op grond van de wet bewaard moet worden (bijvoorbeeld bij een gedwongen opname). Om rekening te houden met het belang van (bloed)verwanten kan het belangrijk zijn om bij erfelijke aandoeningen het medische dossier langer te bewaren.

Verbeteren van de kwaliteit

GGz Breburg vindt het belangrijk om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. We gebruiken daarom de dossiergegevens om van te leren. De gegevens worden onder de voorwaarde van geheimhouding gebruikt voor intercollegiale toetsing, intervisie, audits en supervisie en/of voor calamiteiten- en incidentenonderzoek.

Veelgestelde vragen over privacy