Per 1 december starten alle aanmeldingen met een verkennend gesprek

30 november 2023
Vrouw lacht met notitieboekje in haar hand

Per 1 december werkt GGz Breburg met een centraal aanmeldpunt. In principe komen alle aanmeldingen (vallend onder de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet) via dit punt binnen. Vanaf deze datum start iedere aanmelding met een verkennend gesprek. In dit bericht lees je wat dat betekent voor huisartsen en andere verwijzers in ons werkgebied.

Het is onze missie om goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te bieden in de regio West- en Midden-Brabant. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, bewegen we ons naar een andere manier van werken: meer hulpvraaggericht, dichtbij en meer in samenwerking met onze ketenpartners en het netwerk van de cliënt. Deze manier van werken vraagt ook om een andere inrichting van onze organisatie. Als eerste stap heeft GGz Breburg de Mentale Gezondheidscentra opgericht. Inmiddels hebben we op zes locaties in ons werkgebied een Mentaal Gezondheidscentrum geopend. 

Per 1 december zetten we een volgende grote stap. Vanaf dan werken we met een centraal aanmeldpunt. In principe komen alle aanmeldingen (vallend onder de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet) via dit punt binnen. 

Een andere inrichting van ZorgDomein

Met de start van het centraal aanmeldpunt versimpelen we de inrichting van ZorgDomein. Per 1 december is het aantal producten flink teruggebracht, van 32 naar 6.

Standaard start iedere aanmelding met een verkennend gesprek. Hierin onderzoeken we samen met de burger en zijn/haar naasten wat de hulpvraag is en wat er nodig is om deze vraag te beantwoorden. Door eerst een verkennend gesprek te doen, kunnen we sneller reageren op aanmeldingen en zorgen we ervoor dat iemand snel de juiste hulp krijgt, binnen of buiten de ggz. Een verkennend gesprek is hiermee geen intake, maar vindt plaats ‘voor onze voordeur’. Snel, laagdrempelig en meer dan voorheen gericht op de complete mens en zijn verhaal, kracht en behoeften. 

Uitzonderingen

Er zijn situaties denkbaar waarin het wenselijk is om zonder verkennend gesprek te verwijzen naar een Mentaal Gezondheidscentrum of expertiseteam. Wil je afwijken van de standaardroute, dan vragen wij om dit eerst af te stemmen met een inhoudelijk deskundige van GGz Breburg. Directe doorverwijzing naar onze topklinische centra blijft mogelijk.

Ook crisisaanmeldingen behouden hun eigen aanmeldpunt; de contactgegevens van de crisisdienst blijven onveranderd. Hetzelfde geldt voor aanmeldingen die betrekking hebben op Crossroads of Het Jonge Kind (Jeugdwet). Ook voor aanmeldingen binnen de Wmo, Wlz of forensische zorg, geldt dat de huidige aanmeldroute blijft bestaan. 

Verwachtingen voor de komende periode

Het breed inzetten van het verkennend gesprek vraagt om een grote organisatieaanpassing, waar we nu middenin zitten. De komende periode zal daarom een beroep doen op uw en ons geduld. Natuurlijk monitoren we de effecten zorgvuldig, zodat we kunnen bijsturen waar nodig.

Meer weten?

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties voor wat beter kan? Dan kun je contact opnemen met het centraal aanmeldpunt. Zij zijn bereikbaar via aanmelden@ggzbreburg.nl of 088 0161870.